Schokland

Schokland is een bijzonder heuvelachtig gebied in de verder vlakke Noordoostpolder. In het verleden was dit een bewoond eiland in de Zuiderzee. De bevolking was gehuisvest op drie terpen op het eiland, namelijk Oud Emmeloord, Middelbuurt en Zuiderbuurt. Na herhaaldelijke overstromingen werd in 1859 besloten om het eiland te ontruimen. In 1942 werd het voormalige eiland weer ingekapseld door de toen aangelegde polder.

In het landschap zijn de contouren van het eiland nog goed zichtbaar. Het eilandgebied is bijvoorbeeld een stuk hoger dan de omliggende polder. Dit hoogteverschil wordt nog eens extra gemarkeerd door een viertal terpen. Rondom het voormalige eiland is een voetpad aangelegd, die dezelfde grillige structuur volgt als de voormalige begrenzing.

1. Het meest in het oog springende element op Schokland is Middelbuurt. Dit is de terp in het midden van het eiland. Van een afstandje lijkt Middelbuurt op een compleet dorp, maar eigenlijk is het niet veel meer dan een kerk met daaromheen een museum (in de vorm van Hollandse houten huisjes).


2. De kerk van Middelbuurt met de houten zeewering.


3. Vlakbij Middelbuurt ligt Zuiderbuurt. Op deze terp is niet veel meer te zien dan een leeg groen schuurtje en een waterput.


4. Rondom het eiland ligt een voetpad van circa 4,5 kilometer.


5. Sinds Schokland is ingekapseld door de Noordoostpolder en daarmee blootgesteld wordt aan de kunstmatige verlaging van de grondwaterspiegel, is het eiland een stuk gezakt. Dit verzakken probeert men tegenwoordig tegen te gaan door het vernatten van de grond (vooral aan de oostelijke zijde) naast het eiland.


6. Mist in de polder


7. Het dorp Oud Emmeloord bestaat tegenwoordig uit twee huisjes, een vuurtoren en een haven.


8. Hoewel er geen water meer is om op te varen, is de haven nog wel bewaard gebleven.


9. Knotwilgenpaadje in het noorden van Schokland.


10. De westzijde van het eiland bestaat tegenwoordig uit een bos, genaamd het Schokkerbos.


11. Boomzaadjes


12. Mooie lichtinval in het Schokkerbos


13. Nogmaals het Schokkerbos


14. Een stukje zeewering (replica) in het zuiden van het eiland


15. Blik richting de polder


16. Het middengebied van Schokland zelf bestaat uit landbouwgronden.


17. De terp op het meest zuidelijke puntje van Schokland.


18. Op deze zuidelijke terp is de ruïne van de kerk van Ens te vinden.